Μενού

Σύνδεση σε Marketplaces

σύνδεση σε marketplaces

Η πλατφόρμα eshopservices, έχει δημιουργηθεί για εύκολη εισαγωγή παραγγελιών και σύνδεση σε όλα τα marketplaces. Οι συνδέσεις με το καλάθι του skroutz, το public με την εφαρμογή της mirakl, αλλά και την emag, έχουν ήδη υλοποιηθεί και είναι πλήρως λειτουργικές. Νέα marketplace, εντάσσονται στις συνδέσεις σε marketplaces της πλατφόρμας, κατόπιν επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τεχνικά τμήματα.

Η τροφοδοσία προϊόντων γίνεται με XML ή με API για απευθείας ενημέρωση. Οι παραγγελίες εισάγονται απευθείας με webhooks, με API αλλά και με κάθε είδους διασύνδεση που προσφέρεται από το κάθε marketplace. Το απόθεμα ενημερώνεται με αυτόματη δημιουργία XML ανά χρονικά διαστήματα ή απευθείας με API αν διατίθεται η δυνατότητα από το marketplace. Ακόμη και η επικοινωνία με τους πελάτες μπορεί να γίνει μέσω σύνδεσης API εάν η πλατφόρμα το προσφέρει.

Με οποιοδήποτε marketplace και αν συνεργάζεστε, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης για ενημέρωση προϊόντων, εισαγωγή παραγγελιών, αλλά και όλες τις πρόσθετες δυνατότητες και απαιτήσεις κάθε marketplace. Η σύνδεση σε marketplaces πλέον γίνεται εύκολα και από τη κεντρική εφαρμογή διαχείρισης.

Τέλος στην εκπαίδευση του προσωπικού σε ξεχωριστές πλατφόρμες. Δεν συνδέεστε σε διαφορετικές εφαρμογές και πίνακες ελέγχου, ενώ οι παραγγελίες εισάγονται αυτόματα όπως στο δικό σας eshop!

Η αναφορά πωλήσεων μπορεί να γίνει ανά marketplace, ανά eshop, συνολικά στα eshop ή συνολικά στα marketplaces. Έτσι, είστε ανά πάσα στιγμή ενήμερος για τις κινήσεις και τις παραγγελίες που λαμβάνετε ανά κανάλι πώλησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω marketplace μπορείτε να πατήσετε εδώ για το καλάθι του skroutz, εδώ για το public, για τη πλατφόρμα της mirakl και εδώ για το emag.